četrtek, 28. februar 2019

Helenistična filozofija, izpitna literatura

Ciklus Stoiška teorija strasti

Izpit iz Helenistične filozofije je pisne oblike (izjemoma, če prijavljenih študentov ni veliko, je ustne oblike).

Pogoj za pristop k izpitu je predstavljen referat iz knjige Roberta Solomona, slednje v dolžini najmanj 5 strani in v obliki 20 minutne predstavitve.

Pisni prispevek (referat) morate oddati najkasneje en dan pred začetkom predstavitve v razredu.

Ocena je sestavljena iz elementov: 

Končna seminarska naloga, 60 %.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje, 20 %.
Udeležba, 20 %.

Nepravočasna in dogovorjena predstavitev referata se kaznuje z odvzemom 20+20 odstotkov točk.

Izpitna literatura, ki pride v poštev ob predavanjih:

---R. Sharples, Stoiki, epikurejci in skeptiki : uvod v helenistično filozofijo (Aristej, 2000); prebrati poglavja o stoikih.
--- Članek o stoicizmu na Stanford Encylopedia of Philosophy.
--- Članek o stoiški filozofiji duha na IEP (Internet Encyclopedia of Philosophy).

nedelja, 24. februar 2019

Družba in mediji: izpitna literatura


Mediji in demokracija 

Izpitna literatura in predavanja:

1.John Keane, Mediji in demokracija, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1992.Serge Halimi,
2. Novi psi čuvaji, Mirovni inštitut: Maska, Ljubljana 2003.
3. Boris Vezjak, Somrak medijske avtonomije: boji za politično hegemonijo 2004-2008, Sophia, Ljubljana 2009.
4. Dodatna literatura in dodeljena tema kolokvija.

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit, 60.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje,20.
Udeležba, 20.

P.S. Naslovi za pripravo referata bodo razdeljeni na predavanjih. Po dogovoru s študenti se bo končni izpit realiziral v obliki končne seminarske naloge.


nedelja, 30. september 2018

Filozofska terminologija: izpitna literatura


Ciklus: Samomor v antiki

Izpit iz Filozofske terminologije bo pisen in zahteva vaše poznavanje:

1. Obravnava mest v Fajdonu 60c-63c, Zakonih 854a, 873c in
Nikomahovi etiki 1138a;

3. Obravnava samomora v stoiški filozofiji;

4. Poglavje o samomoru, predvsem podpoglavje "moralna dopustnost" iz Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/suicide/;

5. Anton Van Hooff, From Autothanasia to Suicide: Self-killing in Classical Antiquity;

6. R. Sharples, Stoiki, epikurejci in skeptiki. Šentilj: Aristej.

V končno oceno šteje tudi obvezna udeležba in sodelovanje na predavanjih. Ocena je razdeljena na tri dele: končni izpit 60 %, referat 20 %, udeležba in sodelovanje 20 %. Če referat ni oddan, se študentki ali študentu odvzame dodatnih 20 odstotkov točk, torej 40 %. Če referat ni oddan pravočasno, se odvzame 10 odstotkov točk.


Študije sodobne kulture: izpitna literatura


Izpitna literatura:

Jim McGuigan, Neoliberalna kultura (2016).
John Storey, John (ur.) Cultural Theory and Popular Culture: A Reader (2009).
Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture: Selected Essays (1980).
Boris Vezjak, Resnica mesta in mesto resnice (2013).

Delitev ocene:

Pisni izdelek v obliki končne seminarske naloge, 60 %
Seminarski izdelek, 20 %
Udeležba, 20 %

Delitev seminarja iz knjige Jim McGuigan: Neoliberalna kultura, po poglavjih: 

UMETNOST IN DUŠA NEOLIBERALIZMA
KULSKOST IN PREKARNO DELO
KUL GOSPODARSTVO
KUL UMETNOST
KULTURNI MATERIALIZEMI
VLAGANJE V JAZ
NEOLIBERALNI JAZ
KREATIVNI RAZRED
KULTURNO DELO
KRITIČNA PRESOJA JAVNE KULTURE
ONKRAJ NEOLIBERALNE SLEPE ULICE


Zgodovina filozofije 1: izpitna literatura


DELOVNA IN IZPITNA LITERATURA ZA CIKLUS ARISTOTEL PROTI PLATONU

Leto 2018/2019, 1. letnik

Besedila:
Platon, Zbrana dela I, Celje, Mohorjeva družba 2004, prevedel Gorazd Kocijančič.
Aristotel, Metafizika, ZRC SAZU, Ljubljana 1999.

Komentarji in študije:
Vasilis Politis, Aristotel in metafizika : [Routledgev filozofski vodnik], Šentilj 2013.
Gorazd Kocijančič, Uvod v Platona, v: Platon, Zbrana dela II, Celje, Mohorjeva družba 2004.
Gorazd Kocijančič, Temeljni pojmi Platonovih dialogov, v: Platon, Zbrana dela II, Celje, Mohorjeva družba 2004.

Ocena je razdeljena na tri dele: končni izpit 60 %, referat 20 %, udeležba in sodelovanje 20 %. Če referat ni oddan, se študentki ali študentu odvzame dodatnih 20 odstotkov točk, torej skupno 40 %. Če referat ni oddan pravočasno, se odvzame 10 odstotkov točk.

ponedeljek, 26. februar 2018

Sociologija medijske kulture - izpit


Izpitna literatura in predavanja

Načini ocenjevanja:

Končna seminarska naloga, 60 %.
Referat, naloge in sodelovanje,20 %.
Udeležba, 20 %.

Izdelava referata: nastop in predstavitev v razredu, oddaja referata (powerpoint) do 10.6.2018 na elektronski naslov vezjak@yahoo.com.Predstavitev v dolžini 25 minut na osebo. Dolžina: ustrezna času (okoli 15-20 slajdov).

Izdelava končne seminarske naloge: do izpitnega roka. Seminarska naloga je običajno nadgradnja referata. Oddaja vsaj en teden pred izpitnim rokom (zaradi možnosti odjave). Dolžina seminarske naloge najmanj 15 strani. Če je pisana v tandemu: delež vsakega 15 strani.

Helenistična filozofija: izpitna obveznost


Ciklus Stoiška teorija strasti

Izpit iz Helenistične filozofije je pisne oblike (izjemoma, če prijavljenih študentov ni veliko, je ustne oblike).

Pogoj za pristop k izpitu je predstavljen referat iz knjige Roberta Solomona, slednje v dolžini najmanj 5 strani in v obliki 20 minutne predstavitve.

Pisni prispevek (referat) morate oddati najkasneje en dan pred začetkom predstavitve v razredu.

Ocena je sestavljena iz elementov: 

Končna seminarska naloga, 60 %.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje, 20 %.
Udeležba, 20 %.

Nepravočasna in dogovorjena predstavitev referata se kaznuje z odvzemom 20+20 odstotkov točk.

Izpitna literatura, ki pride v poštev ob predavanjih:

---R. Sharples, Stoiki, epikurejci in skeptiki : uvod v helenistično filozofijo (Aristej, 2000); prebrati poglavja o stoikih.
--- Članek o stoicizmu na Stanford Encylopedia of Philosophy.
--- Članek o stoiški filozofiji duha na IEP (Internet Encyclopedia of Philosophy).
--- Članek Erica Browna o stoiški psihopatologiji.

Sociologija medijske kulture: izpitna obveznost


Načini in elementi ocenjevanja:

Končna seminarska naloga, 60 %.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje, 20 %.
Udeležba, 20 %.

Končna seminarska naloga znanstvenega formata mora biti dolga vsaj 15 tipkanih strani, poslana na elektronsko pošto najmanj en teden pred izpitnim rokom.

Izdelava predstavitve oziroma referata v dolžini vsaj 20 minut na študentko/študenta glede na ponujeno temo na predavanjih (izbira med okoli 30 temami) ali po izbiri v dogovoru z mano.
Predstavljeni referat v razredu mora biti posredovan v pisni obliki, tudi če je bil predstavljen, do konca semestra v juniju 2018.

nedelja, 22. oktober 2017

Svetovni dan filozofije 2017

Osrednja prireditev letošnjega svetovnega dneva filozofije bo pod naslovom »Poresničnost: med resnico in lažjo« potekala v Mariboru, v Kazinski dvorani SNG Maribor (Slovenska ulica 27), v četrtek, 16. novembra 2017, med 12.00 in 14.00 uro.

Svoja spoznanja na temo poresničnosti in resnice ali laži v filozofiji bodo z nami delili dr. Stojan Pelko, dr. Nenad Miščević, dr. Olga Markič in mag. Mare Štempihar.

Več o dogodku:

Se vidimo!


Izpitna obveznost pri predmetu Filozofija in psihoanaliza

Izpitni režim pri predmetu Filozofija in psihoanaliza

Načini in elementi ocenjevanja:

Končna seminarska naloga, 60.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje, 20.
Udeležba, 20.

Končna seminarska naloga v formi študentskega raziskovanega dela (z opombami, literaturo...) mora biti dolga vsaj 15 tipkanih strani, poslana na elektronsko pošto najmanj en teden pred izpitnim rokom.

Izdelava predstavitve oziroma referata v dolžini vsaj 20 minut in njegova predstavitev pred študenti. Referat iz spodnjih tem mora biti posredovan v pisni obliki, tudi če je bil predstavljen, do zadnjega dne v zimskem semestru. Končna seminarska naloga je lahko razširjena verzija predstavitve.


Sigmund Freud: Pet analiz. Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana 2005.

Dora. Odlomek iz analize primera histerije.
Mali Hans. Analiza fobije pri petletnem dečku.
Podganar. Beležke k primeru prisilne nevroze.
Schreber. Psihoanalitične pripombe k avtobiografskemu opisu primera paranoje.
Volčji človek. Iz zgodovine infantilne nevroze.

Referat iz enega izmed Freudovovih petih spisov po naslednji členitvi:

Dora. Odlomek iz analize primera histerije.

Študenta A: I. Klinična slika   
Študenta B: II. Prve sanje   
Študenta C: III. in IV. Druge sanje, Sklepna beseda

Mali Hans. Analiza fobije pri petletnem dečku.

Študenta D: I. Uvod
Študenta E: II. Popis bolezni in analiza
Študenta F: III. Epikriza in Pripis k analizi malega Hansa

Podganar. Beležke k primeru prisilne nevroze.
Študenta G: I. Iz popisa bolezni
Študenta H: II. Prispevki k teoriji

Schreber. Psihoanalitične pripombe k avtobiografskemu opisu primera paranoje.
Študenta I: I. Popis bolezni
Študenta J: II. Poskusi razlage
Študenta K: III. O mehanizmu projekcije

Volčji človek. Iz zgodovine infantilne nevroze.
Študenta L: I., II., III. in IV Uvodne pripombe, Pregled pacientovega okolja, Zapeljevanje in njegove neposredne posledice
Študenta M: V.,VI., VIII. in IX Sanje in prascena, Nekaj razprav, Prisilna nevroza, Dopolnila iz pradobe, Povzetki in problemi

nedelja, 01. oktober 2017

Izpitna obveznost iz predmeta Mediji in demokracija

Mediji in demokracija 

Izpitna literatura in predavanja:

1.John Keane, Mediji in demokracija, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1992.Serge Halimi,
2. Novi psi čuvaji, Mirovni inštitut: Maska, Ljubljana 2003.
3. Boris Vezjak, Somrak medijske avtonomije: boji za politično hegemonijo 2004-2008, Sophia, Ljubljana 2009.
4. Dodatna literatura in dodeljena tema kolokvija.

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit, 60.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje,20.
Udeležba, 20.

P.S. Naslovi za pripravo referata bodo razdeljeni na predavanjih. Po dogovoru s študenti se bo končni izpit realiziral v obliki končne seminarske naloge.

sreda, 22. februar 2017

Diplomska seminarska naloga

Predmet Diplomska seminarska naloga je namenjen predstavitvam zaključnih del študentov v razredu. Študent ali študentka predstavi osnutke ali elemente svojega zaključnega dela profesorju in študentom.

Študent/ka izbere temo, ki jo želi obravnavati kot diplomski seminar pri študiju filozofije. Namen tega predmeta je v predstavitvi njegovega dela v razredu in v napotitvi študenta na izboljšave. Mentorstvo prevzame visokošolski učitelj, ki je habilitiran za področje (predmet), pri katerem želi študent opravljati diplomski seminar. Diplomska seminarska naloga je zasnovana po kriterijih znanstveno-raziskovalne zgodovinske metode (opremljena mora biti z ustreznim znanstvenim aparatom, kritično metodo, temeljiti mora na relevantni literaturi, ki mora biti navedena na koncu dela).

Pozitivna ocena pri predstavitvi osnutka zaključnega dela je pogoj za pristop k zagovoru zaključnega dela.

Literatura:

Eco, Umberto (2003). Kako napišemo diplomsko delo. Ljubljana: Vale-Novak.

Cencič, Majda (2002). Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela : kako se napiše in predstavi diplomsko delo (nalogo) in druge vrste raziskovalnih poročil. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.


Čagran, B., Pšunder, M., Fošnarič, S. (2004). Priročnik za izdelavo diplomskega dela. 2. izd. Maribor: Pedagoška fakulteta.

Helenistična filozofija: izpitna obveznost

Ciklus 2017

Stoiška teorija strasti

Izpit iz Helenistične filozofije je pisne oblike (izjemoma, če prijavljenih študentov ni veliko, je ustne oblike).

Pogoj za pristop k izpitu je predstavljen referat iz knjige Roberta Solomona, slednje v dolžini najmanj 5 strani in v obliki 20 minutne predstavitve.

Pisni prispevek (referat) morate oddati najkasneje en dan pred začetkom predstavitve v razredu. 

Končna seminarska naloga, 60 %.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje, 20 %.
Udeležba, 20 %.

Nepravočasna in dogovorjena predstavitev referata se kaznuje z odvzemom 20+20 odstotkov točk.

Izpitna literatura, ki pride v poštev ob predavanjih:

---R. Sharples, Stoiki, epikurejci in skeptiki : uvod v helenistično filozofijo (Aristej, 2000); prebrati poglavja o stoikih.
--- Članek o stoicizmu na Stanford Encylopedia of Philosophy.
--- Članek o stoiški filozofiji duha na IEP (Internet Encyclopedia of Philosophy).
--- Članek Erica Browna o stoiški psihopatologiji.

ponedeljek, 20. februar 2017

Izpitni režim pri predmetu Filozofija in psihoanaliza

Izpitni režim pri predmetu Filozofija in psihoanaliza

Načini in elementi ocenjevanja:

Končna seminarska naloga, 60.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje, 20.
Udeležba, 20.

Končna seminarska naloga mora biti dolga vsaj 15 tipkanih strani, poslana na elektronsko pošto najmanj en teden pred izpitnim rokom.

Izdelava predstavitve oziroma referata v dolžini vsaj 20 minut in njegova predstavitev pred študenti. Referat iz spodnjih tem mora biti posredovan v pisni obliki, tudi če je bil predstavljen, do 10. junija 2017.


Sigmund Freud: Pet analiz. Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana 2005.

Dora. Odlomek iz analize primera histerije.
Mali Hans. Analiza fobije pri petletnem dečku.
Podganar. Beležke k primeru prisilne nevroze.
Schreber. Psihoanalitične pripombe k avtobiografskemu opisu primera paranoje.
Volčji človek. Iz zgodovine infantilne nevroze.

Referat iz enega izmed Freudovovih petih spisov po naslednji členitvi:

Dora. Odlomek iz analize primera histerije.

Študenta A: I. Klinična slika   
Študenta B: II. Prve sanje   
Študenta C: III. in IV. Druge sanje, Sklepna beseda

Mali Hans. Analiza fobije pri petletnem dečku.

Študenta D: I. Uvod
Študenta E: II. Popis bolezni in analiza
Študenta F: III. Epikriza in Pripis k analizi malega Hansa

Podganar. Beležke k primeru prisilne nevroze.
Študenta G: I. Iz popisa bolezni
Študenta H: II. Prispevki k teoriji

Schreber. Psihoanalitične pripombe k avtobiografskemu opisu primera paranoje.
Študenta I: I. Popis bolezni
Študenta J: II. Poskusi razlage
Študenta K: III. O mehanizmu projekcije

Volčji človek. Iz zgodovine infantilne nevroze.
Študenta L: I., II., III. in IV Uvodne pripombe, Pregled pacientovega okolja, Zapeljevanje in njegove neposredne posledice
Študenta M: V.,VI., VIII. in IX Sanje in prascena, Nekaj razprav, Prisilna nevroza, Dopolnila iz pradobe, Povzetki in problemi

Izpitni režim pri predmetu Sociologija medijske kulture

Izpitni režim pri predmetu Sociologija medijske kulture

Načini in elementi ocenjevanja:

Končna seminarska naloga, 60 %.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje, 20 %.
Udeležba, 20 %.

Končna seminarska naloga znanstvenega formata mora biti dolga vsaj 15 tipkanih strani, poslana na elektronsko pošto najmanj en teden pred izpitnim rokom.

Izdelava predstavitve oziroma referata v dolžini vsaj 20 minut glede na ponujeno temo na predavanjih (izbira med okoli 30 temami) ali po izbiri v dogovoru z mano.Referat mora biti posredovan v pisni obliki, tudi če je bil predstavljen, do 10. junija 2017.torek, 18. oktober 2016

O splošni koristi filozofije»Philosophers could help policy makers to ask the right questions. But to give this practical help, academic philosophy must take lessons from open science«

Članek Adama Briggla and Roberta Frodemana v Guardianu (13. oktober 2016) o družbeni in politični relevanci filozofije danes. Za tolažbo, če ne drugega:

https://www.theguardian.com/science/political-science/2016/oct/13/why-policy-needs-philosophers-as-much-as-it-needs-science?CMP=share_btn_fb

A Greek flag flutters by a statue of the philosopher Socrates in central Athens.Svetovni dan filozofije v Mariboru, 17. november ob 12.00 uri. O strahu.

Obratuje nova spletna stran, posvečena Svetovnemu dnevu filozofije in dogodkom, ki jih filozofi organiziramo v Sloveniji.

Osrednja prireditev ob letošnjem svetovnem dnevu filozofije bo potekala v Mariboru v četrtek, 17. novembra 2016 ob 12.00 uri in dalje v SNG (Kazinska dvorana) in bo namenjena filozofskim in drugim tematizacijam fenomena strahu. Med drugimi bodo nastopili: dr. Renata Salecl, dr. Peter Klepec, dr. Mirt Komel, dr. Smiljana Gartner.

Vabljeni k prebiranju strani:

Izpitni režim za predmet Mediji in demokracija

Mediji in demokracija - ciklus 2016/2017
Izpitna literatura in predavanja:

1.John Keane, Mediji in demokracija, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1992.Serge Halimi,
2. Novi psi čuvaji, Mirovni inštitut: Maska, Ljubljana 2003.
3. Boris Vezjak, Somrak medijske avtonomije: boji za politično hegemonijo 2004-2008, Sophia, Ljubljana 2009.
4. Dodatna literatura in dodeljena tema kolokvija.


Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit, 60.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje,20.
Udeležba, 20.

P.S. Po dogovoru s študenti se bo končni izpit realiziral v obliki končne seminarske naloge.

ponedeljek, 22. februar 2016

Sociologija medijske kulture: izpitna literatura in režim


Izpitna literatura:

1. Raymond Williams, Navadna kultura. Izbrani spisi. Ljubljana 1997.

2. Sandra Bašić Hrvatin / Lenart J. Kučić, Monopoli. Družabna igra trgovanja z mediji. Ljubljana 2005.

3. Slavko Splichal, Javno mnenje: študijska literatura, Ljubljana: 2001.

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit, 60.
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje,20.
Udeležba, 20.

Izdelava predstavitve (30) minut glede na ponujeno temo ali po izbiri v dogovoru. Izpit je mogoče narediti v obliki seminarske eksplikacije.

Filozofija in psihoanaliza: izpitna literatura in režim

Sigmund Freud: Pet analiz. Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana 2005.
Dora. Odlomek iz analize primera histerije.
Mali Hans. Analiza fobije pri petletnem dečku.
Podganar. Beležke k primeru prisilne nevroze.
Schreber. Psihoanalitične pripombe k avtobiografskemu opisu primera paranoje.
Volčji človek. Iz zgodovine infantilne nevroze.

Referat iz enega izmed Freudovovih petih spisov po naslednji členitvi:
Dora. Odlomek iz analize primera histerije.
Študenta A: I. Klinična slika
Študenta B: II. Prve sanje
Študenta C: III. in IV. Druge sanje, Sklepna beseda
Mali Hans. Analiza fobije pri petletnem dečku.
Študenta D: I. Uvod
Študenta E: II. Popis bolezni in analiza
Študenta F: III. Epikriza in Pripis k analizi malega Hansa
Podganar. Beležke k primeru prisilne nevroze.
Študenta G: I. Iz popisa bolezni
Študenta H: II. Prispevki k teoriji
Schreber. Psihoanalitične pripombe k avtobiografskemu opisu primera paranoje.
Študenta I: I. Popis bolezni
Študenta J: II. Poskusi razlage
Študenta K: III. O mehanizmu projekcije
Volčji človek. Iz zgodovine infantilne nevroze.
Študenta L: I., II. in III. Uvodne pripombe, Pregled pacientovega okolja, Zapeljevanje in njegove neposredne posledeice
Študenta M: IV., V. in VI. Sanje in prascena, Nekaj razprav, Prisilna nevroza
Študenta N: VIII. in IX. Dopolnila iz pradobe, Povzetki in problemi
Navodila. Prezentacijo predstavita po dva študenta/študentki v dolžini 30 minut.

Načini ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit, alternativa: seminarska naloga, 60 %
Referat, kolokvijske naloge in sodelovanje,20 %
Udeležba, 20 %.